Általános szerződési feltételek

A SIKO KOUPELNY a.s. általános szerződési feltételei (ÁSZF)

A SIKO KOUPELNY a.s. általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) a SIKO KOUPELNY a.s. webáruház üzemeltetője, a SIKO KOUPELNY a.s. (székhelye: Skorkovská 1310, 198 00 Prága 9, Cseh Köztársaság, vezetve a Prágai Városi Bíróság Cégnyilvántartásban „B” részleg 9124 Jegyzékszám alatt, cégazonosítószám: 26065801) és az ügyfél közötti webáruházban, távúton történő termék-vásárlás, adásvételi ár fizetés, szállítási és termék kézbesítés feltételeit, valamint ezekkel összefüggő, a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. Az eladóval kapcsolatos további információk a www.siko.hu oldalon találhatók. Minden szerződéses jogviszony a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CVL. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, valamint a a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint jön létre. 

A vásárlók jogainak és elégedettségének védelmezője a SIKO KOUPELNY a.s. ombudsmanja, elérhetősége: ombudsman@siko.cz, SIKO KOUPELNY a.s., postacím: Čimelice 330, 398 04 Čimelice, Cseh Köztársaság.

Ez az ÁSZF 2022. január 17. napjától hatályos

1) Fogalommeghatározások

A jelen Szabályzat hatálya azokra a fogyasztónak minősülő és fogyasztónak nem minősülő ügyfelekre terjed ki, akik a Webáruházat, illetőleg az Elektronikus Szolgáltatásokat használják vagy az Adásvételi Szerződést megkötik. A jelen Szabályzat elfogadása önkéntes, de Fiók létrehozásához és / vagy megrendelés leadásához szükséges.

A Webáruházban bemutatott információk, illetve az egyéb távollévők közötti eszközökkel történő Megrendelések esetén az Adásvételi Szerződés tartalmát megerősítő elektronikus üzenet  a 2013. évi V. törvénnyel elfogadott Polgári Törvénykönyv 6:63 §-ban   foglalt rendelkezései szerinti adásvételi szerződés létrejöttének minősül.

Eladó - a SIKO KOUPELNY a.s. (székhelye: Skorkovská 1310, 198 00 Prága 9, Cseh Köztársaság, vezetve a Prágai Városi Bíróság Cégnyilvántartásban „B” részleg 9124 Jegyzékszám alatt, cégazonosítószám: 26065801)

Fogyasztó - Az 1997. évi CLV Tv. alapján fogyasztónak minősülő természetes személy.

Ügyfél - (1) természetes személy; vagy a jogosult személy nevében eljáró meghatalmazott; (2) jogi személy; vagy (3) jogi személyiség nélküli szervezet, aki köteles a meghatározott vételárat az Eladónak időben és pontosan megfizetni, és az árut az adásvételi szerződés megkötését követően megfelelően átvenni. Amennyiben az Ügyfél korlátozott cselekvőképességű természetes személy, vállalja, hogy a Szolgáltatási Szerződés / Adásvételi Szerződés megkötéséhez beszerzi és az Eladó kérésére átadja törvényes képviselőjének jogilag megalapozott hozzájárulását; a Webáruházban megkötött Adásvételi Szerződések fő szabály szerint a mindennapi élet szokványos ügyleteiből fakadó megállapodások.

Ügyfélszolgálat - Az Eladó Ügyfélszolgálati Központja, Munkanapokon, a Webáruház "Kapcsolat" füle alatt feltüntetett időpontokban, telefonszámon, e-mail címen és a Webáruház chat rendszerén keresztül – az Ügyfélnek információt nyújt a Webáruház működéséről, beleértve a Termékeket, a Szabályzatot és az aktuális Promóciókat. 

Ár - HUF-ban vagy más pénznemben meghatározott értékű bruttó díjazás (beleértve az adót is), amelyet az Ügyfél az Eladónak a Termék tulajdonjogának megszerzéséért fizet az Adásvételi Szerződés szerint. Főszabály szerint az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.

Munkanap - egy nap hétfőtől péntekig a munkaszüneti napok kivételével, illetve szombat vagy vasárnap, amennyiben azt az illetékes állami szerv munkanapnak nyilvánítja.

Fiók - az Ügyfél által megadott egyedi névvel (Felhasználó név) és Jelszóval ellátott Elektronikus Szolgáltatás, amely az Eladó ITC rendszerében tárolt források alapján az Ügyfél számára lehetővé teszi további funkciók / szolgáltatások használatát. Az Ügyfél a Felhasználónévvel és a Jelszóval hozzáférést kap a Fiókhoz. Az Ügyfél az Webáruházban történő regisztráció után jelentkezik be a fiókjába. A Fiók lehetővé teszi az Ügyfél címadatainak tárolását és mentését a Termékek házhozszállításához, a Rendelés állapotának nyomon követését, a Rendelési előzményekhez és az Eladó által nyújtott egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Jelszó – a Webáruház oldal a Fogyasztó által létrehozható Fiókba történő belépéshez szükséges alfanumerikus karaktersor, amelyet az Ügyfél a Fiók létrehozásakor ad meg. A Fiók regisztrációjakor kétszer kell megismételni a jelszót, hogy az esetleges elírások felismerhetők és kijavíthatók legyenek. Az Ügyfél a Jelszavakat köteles szigorúan bizalmasan kezelni (nem oszthatja meg harmadik féllel). Az Eladó többszöri lehetőséget biztosít az Ügyfélnek a Jelszó megváltoztatására.

Kosár - A Webáruházat használó Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás, amely lehetővé teszi egy vagy több Termék rendelését, külön megállapodások alapján járó Árcsökkenést eredményező kódok beütését, az egyes termékeknek és termékek összesített Árának (beleértve a szállítási költségeket is) és a Termékek várható szállítási határidejének megjelenítését. A Kosár összegyűjti az Ügyfél által az Adásvételi Szerződés megkötésére benyújtott ajánlatokat, azaz egy Megrendelésen belül több ajánlat is benyújtható az Adásvételi Szerződés megkötésére.

Felhasználónév - Az Ügyfélnek a Webáruházban, Fiók létrehozása során megadott e-mail címe.

Hírlevél - Elektronikus szolgáltatás, amely lehetővé teszi valamennyi Ügyfél számára, hogy automatikusan megkapja az Eladótól a Termékekre és Webáruházra vonatkozó ciklikus információkat, beleértve – az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén – az Ügyfél e-mail címére vagy telefonszámára elküldött új és különleges ajánlatokat. A Hírlevél Eladó általi szolgáltatásának egyes feltételeit a Webáruház részeként rendelkezésre bocsátott külön rendelkezések tartalmazzák.

Termék - a Webáruházban elérhető olyan ingóság, amely az Ár megfizetése ellenében az Ügyfél és az Eladó közötti Adásvételi Szerződés tárgyát képezi. A Webáruházban bemutatott valamennyi termék teljesen új, ha csak kifejezetten nincs másként feltüntetve.

Szolgáltatások – az Eladó által vagy üzleti partnerei által nyújtott szolgáltatások, amelyek a Webáruházban az ott feltüntetett feltételek mellett érhetők el.

Webáruház - a www.siko.hu internetes címen és az Alkalmazás segítségével elérhető, összekapcsolt weboldalak rendszeréből álló olyan platform, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy Megrendeléseket adjon le. A Webáruház az Eladó által működtetett és nyújtott szolgáltatásokat tartalmaz.

Fogyasztói szerződés - minden olyan szerződés, amelyet az Eladó a Fogyasztóval köt, függetlenül annak jogi formájától.

Fogyasztó - olyan természetes személy, aki fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem üzleti, foglalkoztatási vagy szakmai tevékenysége keretében jár el.

Adásvételi szerződés - Polgári Törvénykönyv szerinti értékesítési megállapodás, amely alapján az Eladó az Ügyfélnek, az Ár és egyéb, a jelen Szabályzatban kifejezetten nevesített díjak – beleértve a szállítási költségeket – megfizetése ellenében Termékeket ad el. Az Ügyfél és az Eladó távollévők közötti eszközök használatával köti meg az Adásvételi Szerződést, azáltal, hogy az Eladó a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint elfogadta a Megrendelést. 

Megrendelés - az Ügyfél azon szándéknyilatkozata, hogy távértékesítési eszközök alkalmazásával megkösse a Távértékesítési Megállapodást megjelölve azokat a Termékeket, amelyekre vonatkozóan az Ügyfél eljuttatja az Adásvételi Szerződés megkötésével kapcsolatos ajánlatát és az Ügyfélnek az Adásvételi Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatait. Az egyes Termékek megrendelését az Eladó az Ügyfél független ajánlataiként kezeli a konkrét megrendelésben szereplő Adásvételi Szerződés megkötésére (technikai segítségnyújtás). Egy Megrendeléshez egy szám rendelhető, és minden ajánlatot párhuzamosan futtatunk. A Megrendelés Eladó részéről történő elfogadása az Adásvételi Szerződés megkötését jelenti. 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) - az Eladó és az Ügyfél közötti szerződéses megállapodás, amelyet ez a dokumentum (beleértve a Panaszkezelési szabályzatot) és a webáruház egyes részeiben, a weboldalon és a működés során található vonatkozó információk szabályoznak. Az Ügyfél elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a Megrendelés leadásakor hatályos általános szerződési feltételeket, amelyek rá nézve az Adásvételi szerződés megkötésének időpontjától kezdve hatályosak.

 • a)    A megrendelések leadhatók online kosárban, e-mailben vagy telefonon. 
 • b)    Az áru megrendelésével az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF-et és az Eladó által kiadott Panaszkezelési szabályzatot.
 • c)    Az Ügyfél köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükséges adatokat.
 • d)    Az Adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó visszaigazolja az Ügyfél megrendelését.
 • e)    A megrendelt áru csak az ár teljes kifizetése és az áru átvétele után válik az Ügyfél tulajdonává.

2) Megrendelés, szerződéskötés, szerződéstől való elállás

2.1 Az Eladó jogai és kötelezettségei

 • a)    Az Eladó köteles tájékoztatni az Ügyfélt az áruval, adókkal, illetékekkel vagy egyéb költségekkel kapcsolatos minden fontos részletről.
 • b)    Az Eladó átadja az árut, valamint az árukkal kapcsolatos dokumentumokat az Ügyfélnek, és lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy a szerződésnek megfelelően tulajdonjogot szerezzen az árura.
 • c)    Az Eladó köteles a szerződést a szerződéskötést megelőzően az Ügyféllel ismertetett adatok szerint megkötni. Az adatok csak akkor módosíthatók, ha a felek ebben kifejezetten megállapodnak, ellenkező esetben az Ügyfél számára kedvezőbb tartalom érvényesül. Az Eladó a szerződés legalább egy példányát a szerződés megkötését követően haladéktalanul átadja az Ügyfélnek. 
 • d)    Az Eladó köteles az adásvételi szerződés megkötésekor figyelmeztetni az Ügyfélt a dolog minden olyan hibájára, amelyről tudomása van.
 • e)    Az Eladó köteles az Ügyfélnek a távollevők között kötött szerződés megkötését követően azonnal, legkésőbb az áru átadásával együtt tartós adathordozón visszaigazolást adni a szerződés megkötéséről. 

2.2 A Ügyfél jogai és kötelezettségei

 • a)    Az Ügyfél köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükséges személyes adatokat. Rendelésben, a regisztrációs űrlapokban, valamint a Fiók létrehozása során kizárólag az Ügyfél valós, naprakész és valamennyi szükséges információt tartalmazó adatát megadni;
 • b)    Az Ügyfél vállalja az áru árának kifizetését és az áru átvételét.
 • c)    Az áru véletlen megsemmisülésének és véletlen romlásának veszélye, beleértve az előnyöket is, a tulajdonjog megszerzésével egyidejűleg száll át az Ügyfélre. Ha az Ügyfél az áru átadása előtt megszerzi a tulajdonjogot, az Eladó az átadásig a zálogjogosult jogait és kötelezettségeit gyakorolja. 
 • d)    Az Ügyfél köteles a leszállított árut a lehető leghamarabb megvizsgálni, miután az áru sérülésének veszélye elhárult, és meggyőződni annak tulajdonságairól és mennyiségéről.
 • e)    Az Ügyfélnek joga van panaszt vagy bármilyen más észrevételt benyújtani a cég székhelyének címén vagy e-mailben az ombudsman@siko.cz, SIKO KOUPELNY a.s., postacím: Čimelice 330, 398 04 Čimelice, Cseh Köztársaság. A Fogyasztónak minősülő Ügyfélnek joga van jogorvoslati kérelemmel fordulni az Eladóhoz, ha nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait. 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára, az alábbi platformon:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr    

Fogyasztónak minősülő Felhasználó a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Társaság közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 18-37/A. §§-ai tartalmazzák.

2.3 Elektronikus szolgáltatások a Webáruházban

1. Az Eladó a Webáruházban a következő Elektronikus Szolgáltatásokat biztosítja az Ügyfeleknek:
Fiók, Megrendelés leadásának, valamint adásvételi szerződés megkötésének lehetősége, az Ügyfelek részére Kosár szolgáltatás nyújtása, Hírlevél.
Ügyfél a Fiók használatára az alábbi lépések elvégzését követően jogosult: regisztrációs űrlap kitöltése és a jelen Szabályzat rendelkezéseinek elfogadása, regisztráció elfogadása.

A Szolgáltatási Szerződés akkor jön létre, amikor megérkezik az Eladó megerősítése az Ügyfél által a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre arról, hogy a Szolgáltatási Szerződés megkötésre került. A Fiókot határozatlan időre, térítésmentesen biztosítjuk. Az Ügyfél bármikor közvetlenül a weboldalon keresztül a Fiókjában a vonatkozó hozzájárulás visszavonásával megszüntetheti Fiókját, vagy indokolás nélkül kérheti az Eladótól a Fiók kiiktatását (a Fiók törlése). A kérelmet e-mailen a shop@siko.hu címre vagy írásban az Eladó székhelyének címére kell küldeni.

A Fiók beállítása nem szükséges ahhoz, hogy az Ügyfél a Webshopban Megrendelést adjon le.

A Kosár használata a termék hozzáadásával történik. A Kosarat Eladó ingyenes és egyszeri jelleggel nyújtja; a Kosár megszűnik, ha a Megrendelést teljesítik, vagy amikor az Ügyfél ezt megelőzően visszavonja a Megrendelést.
Panaszkezelés az elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan:

2. Az Elektronikus Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panaszokat többek között az alábbi elérhetőségekre nyújtható be:

 • a) írásban;
 • b) e-mailben a következő címre: shop@siko.hu 

Az Ügyfélnek ajánlott a panaszba beleírnia:

 • a)    a panasz tárgyával kapcsolatos információkat és körülményeket, különösen a szabálytalanságok előfordulásának jellegét és időpontját;
 • b)    az Ügyfél igényét a panasz tárgyát képező esemény megoldásával kapcsolatban;
 • c) a panaszos előnyben részesített elérhetőségét - ez elősegíti és felgyorsítja a panasz kezelését az Eladó részéről.

Az előző mondatban megadott követelmények pusztán ajánlások, és a panasz ajánlott tartalmának elmaradása nem befolyásolja a panasz elbírálását sem annak hatékonyságát.

Az Eladó köteles a panaszra haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtás napjától számított 30 napon belül válaszolni, kivéve, ha jogszabály vagy külön szabályzat másként rendelkezik. A fogyasztó által közölt panasz esetében nem lehet eltérni a jogszabályban meghatározott 100 napos határidőtől. A panasz elutasítását Eladó indokolni köteles.

A panasz elutasítása esetén Eladó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint – mely bíróság, hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes bíróság vagy hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Eladó jelen szerződési feltételek között nyilatkozik, hogy fogyasztói szerződés esetében mindig együttműködik a békéltető testületekkel.

2.4 Adásvételi szerződés megkötésének menete a Webáruházban

1.    A Termékek és Szolgáltatások főbb jellemzői, beleértve a szolgáltatás tárgyát, termék elérhetőségét, egységárát, kézbesítési módokat, az Ügyféllel való kommunikáció módját és az Eladó tanácsait, az egyes Termékek és Szolgáltatások oldalán találhatók.
2.    Az Eladó a következő módokon biztosítja a Termékek Magyarországon történő megrendelésének lehetőségét: Webáruházon keresztül, telefonon és e-mailen.
3.    Megrendelés leadásának menete a Webáruházon keresztül:

 • a)    Az ügyfél hozzáadja a kiválasztott Terméket a Kosárhoz, majd tovább lép a Megrendelő űrlaphoz.
 • b)    A Fióktulajdonos Ügyfél a Megrendelőlapon megerősíti az Adásvételi Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges naprakész adatokat. Az a felhasználó, aki nem rendelkezik Fiókkal, köteles önállóan kitölteni a Megrendelési Űrlapot az Adásvételi Szerződés megkötéséhez és végrehajtásához szükséges adataival. Az elavult vagy pontatlan adatok benyújtása megakadályozhatja a szerződés teljesítését. A Megrendelőlapon az alábbi Ügyfél adatok feltüntetése szükséges: név, cím (utca, házszám / lakásszám, postai irányítószám, város, ország), e-mail cím, telefonszám és Adásvételi Szerződés részletei: Termék / Termékek, a Termék mennyisége vagy alapterület, típusa, színe és mérete, a Termék szállításának helye és módja, fizetési mód. Azon Ügyfelek számára, akik nem fogyasztók az adózó azonosító száma is szükségesek, vállalkozónak minősülő Ügyfél esetén („Céges vásárlás”) a számlázási adatok feltüntetése szükségeltetik. Az ügyfél adatoknak a megrendelő lapon történő feltüntetésével az ügyfél hozzájárulását adja a megadott adatainak a szerződés teljesítése érdekében történő kezeléséhez.
 • c)    Az Ügyfél kiválasztja az Eladó által rendelkezésre bocsátott szállítási módok egyikét.
 • d)    Az Ügyfél kiválaszthatja az Ár és a szerződés teljesítésének minden egyéb, a Rendelési Űrlapon feltüntetett költségének fizetési módozatát.
 • e)    Az Ügyfél az Eladónak Megrendelést küld (megrendelést ad le) az erre a célra kialakított Webáruház funkció segítségével („Rendelek és fizetek” gomb). Ha az Ügyfél nem rendelkezik Fiókkal, akkor minden egyes Megrendeléssel együtt el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket.
 • f)    A Megrendelés benyújtásakor a „Rendelek és fizetek” gomb megnyomásáig az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a bevitt adatokat a „Kosár” panelen manuálisan módosítsa egy adott elem hozzáadásával vagy eltávolításával a Kosárból, vagy hogy egyéb korábban megadott adatokat módosítson a „Vissza” gomb megnyomásával.
 • g)    Az Eladó a Megrendelésre válaszul azonnal automatikus üzenetet küld az Ügyfél által megadott e-mail címre, amelyben tájékoztatja az Ügyfelet a Megrendelés átvételének megerősítéséről és az ellenőrzés megkezdéséről; az e-mail mellékletében Eladó elküldi az Ügyfél részére az ÁSZF-et, a Személyes adatkezelési szabályzatot, tájékoztatást a szerződéstől való elállási jogról és az elállási nyilatkozatot Az ellenőrzést követően Eladó újabb e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a Megrendelésben megjelölt Termékekre vonatkozó egy vagy több egyedi ajánlat elfogadásáról és az Adásvételi Szerződés létrejöttéről(az üzenetben megjelölt Termékekre vonatkozó Megrendelés elfogadása); vagy arról, hogy a Megrendelésben benyújtott valamennyi Termékekre vonatkozó ajánlatot a nem fogadta el, mert azt nem tudja teljesíteni. Az Adásvételi Szerződés az ajánlat(ok) visszaigazolásának időpontjában – vagyis akkor, amikor az Ügyfél kézhez veszi az üzenetet – jön létre a visszaigazolásban megnevezett Termékek körében.

4.    Az Eladó az Ügyfélnek a következő fizetési módokat kínálja fel:

 • a)    készpénz vagy bankkártya, illetve hitelkártya általi fizetés a Termék kézbesítésekor; ebben az esetben a Termék raktárból való kiadásakor kerül a számla megküldésre az Ügyfél e-mail címére;
 • b)    előre banki átutalás az Eladó bankszámlájára; az utalás elvégzéséhez szükséges adatokat az Ügyfél külön e-mailben kapja meg a Megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg; a vételár Eladó számláján való jóváírását követően e-mailben megküldésre kerül az Ügyfél számára a kifizetést igazoló előlegszámla, majd a Termék raktárból való kiadásakor kerül megküldésre Ügyfélnek e-mailben az elszámoló számla;
 • c)    online fizetés a Webáruházban engedélyezett pénzforgalmi kapun keresztül; a vételár Eladó számláján való jóváírását követően e-mailben megküldésre kerül az Ügyfél számára a kifizetést igazoló előlegszámla, majd a Termék raktárból való kiadásakor kerül megküldésre Ügyfélnek e-mailben az elszámoló számla.

5.    Amennyiben az Eladó nem kapja meg a vételárat az előre banki utalás fizetési módot választó Ügyféltől, akkor az Ügyfélszolgálat kapcsolatba léphet az Ügyféllel. Ha az Ügyfél a Megrendelés leadását követő 8 napon belül sem fizeti ki a vételárat, akkor az Eladó minden jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerződéstől, amiről Eladó e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet.
6.    Amennyiben az Ügyfél a Termék kézbesítésekor történő készpénzes vagy hitelkártya általi fizetést választ, az Ügyfél a csomag átvételekor köteles fizetni.  Amennyiben a fizetést megtagadja, a teljesítés az Ügyfél érdekkörében felmerült okból meghiúsul, és köteles az Eladónak a teljesítés érdekében felmerült költségeit megtéríteni.

2.5 Szállítás és kézbesítés

A Termék az Eladó központi raktárából kerül kiszállításra partneri futárszolgálatokon keresztül. A Termék kézbesítésére kizárólag Magyarország területén van lehetőség. A Termék szállítása az Ügyfélnek díj ellenében történik, kivéve, ha az Adásvételi Szerződés másként rendelkezik. A Termék szállításának módszereivel és a szállítás költségeivel kapcsolatos információk a Webáruházban a Megrendelőlapon találhatók.
A Termék szállítási határideje az Ügyfélnek legfeljebb 30 Munkanap, kivéve, ha a Termék leírása vagy a Megrendelés benyújtása során rövidebb idő kerül meghatározásra. Abban az esetben, ha más-más Termékekre egyszerre több, különböző szállítási határidejű Megrendelést adnak le, a szállítási határidő a leghosszabb szállítási határidő, a szállítás azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 30 Munkanapot, kivétel, ha a termék nincs raktáron.
A Termékek egyes aloldalán fel van tüntetve, hogy a Termékből van-e raktáron. Amennyiben nincs a Termékből raktáron, Eladó továbbá feltünteti, a Termék központi raktárba való beszállításának várható idejét, illetve, hogy a raktár készletbe való beszállítás időpontja ismeretlen.
A Termék Ügyfél részéről történő átvételének elutasítása kézbesítéskor az Adásvételi szerződéstől való Ügyfél általi elállásnak minősül azzal, hogy Eladó az előre fizetés esetén kifizetett Árat – költségeinek levonása után -az elállásról való értesülést követően haladéktalanul visszautalja Ügyfélnek.

2.6 Az Ügyfél elállása a távközlési eszközök útján kötött adásvételi szerződéstől

1.    Az Ügyfélnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől:
    Fogyasztó, aki távollévők közötti szerződést kötött, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt 14 napos elállási időszakon belül bármikor jogosult elállni a szerződéstől. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó a határidő lejárta előtt elküldi a nyilatkozatát az Eladónak. A fogyasztó bármilyen egyértelmű nyilatkozata, amelyben kifejezi az Adásvételi Szerződés megszüntetésére irányuló szándékát, elállásnak tekintendő. Az elállásról szóló nyilatkozatot küldheti a fogyasztó e-mailben, vagy postai úton az Eladó székhelyének címére. Az előzőrendelkezések szerinti elállás jogát Eladó biztosítja jogi személy ügyfeleknek és céges vásárlóknak is.
2.    Az Terméket akkor kell az Ügyfél által átvettnek tekinteni, amikor az Ügyfél vagy az Ügyfél által kijelölt harmadik személy, kivéve a fuvarozót, a megrendelt Termék minden részét átveszi, vagy ha

 • a)    az Ügyfél által egy megrendelésben megrendelt Termékeket külön-külön szállítják ki, az utoljára leszállított Termék átvételének pillanatában,
 • b)    több részből vagy darabból álló Termék szállítanak, az utolsó rész vagy darab átvételének pillanatában,
 • c)    a Terméket meghatározott időn belül ismételten szállítják, az első sikeres szállítás elfogadásának (tényleges átvétel) időpontjában.

3.    Az Ügyfél nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya:

 • a)    a szolgáltatás nyújtása, ha a szolgáltatás nyújtását az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával kezdték meg, és az Ügyfél kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kifejezésével elveszíti a szerződéstől való elállás jogát, ha a szolgáltatás teljes körű nyújtása megtörtént,
 • b)    olyan áruk eladása vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára a pénzügyi piacnak az Eladó által nem befolyásolható, az elállási időszak alatt bekövetkező ármozgásaitól függ,
 • c)    az Ügyfél egyedi igényei szerint készült áruk, egyedi gyártású áruk vagy kifejezetten egy Ügyfél számára tervezett áruk értékesítése,
 • d)    olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyek védőcsomagolása a kiszállítás után megsérült,
 • e)    olyan áruk értékesítése, amelyek jellegükből adódóan a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredhetnek más árukkal,

4.    A szerződéstől való elállás jogának gyakorlása érdekében az Ügyfélnek értesítenie kell a SIKO KOUPELNY a.s.-t postai úton vagy e-mailben a shop@siko.hu e-mail címen, vagy telefonon a +36 1 848 8984 számon (H-P 8:00-16:30). Az Ügyfél használhatja az alábbi űrlapot, de ez nem feltétele a szerződéstől való elállás gyakorlásának. Az elállási időszak akkor tekinthető betartottnak, ha az elállási nyilatkozatot legkésőbb az időszak utolsó napján elküldik az Eladónak.
5.    Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor az Eladó az Ügyfélnek a Szerződéstől való elállásáról szóló értesítést megkapta, az Ügyféltől kapott valamennyi kifizetést visszatéríteni, beleértve a szállítási költséget is (kivéve az Ügyfél által választott, az Eladó legolcsóbb szokásos szállítási módjától eltérő szállítási mód miatt felmerült többletköltségeket). Az Eladó a visszatérítésekhez ugyanazt a fizetési eszközt használja, amelyet az Ügyfél az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten másként rendelkezik. Az Eladó csak a visszaküldött áru kézhezvételét követően téríti vissza a kifizetett összeget, vagy ha az Ügyfél igazolja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. A Ügyfél köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a jelen szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni a SIKO KOUPELNY a.s., Čimelice 330, 398 04 Čimelice, Cseh Köztársaság.
6.    A határidő betartottnak tekintendő, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján átadták szállításra.
7.    Azokban a különleges esetekben, amikor az áru nem küldhető vissza postai úton, mint általában, az áru átadásának módjával és a többletköltségekkel kapcsolatos kérdések egyedi megállapodás tárgyát képezik. Az Ügyfél csak az áru értékének olyan kezelésből eredő értékcsökkenéséért felel, amely meghaladja az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges mértéket. 

MINTA ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

(csak akkor töltse ki és küldje el ezt az űrlapot, ha el kíván állni a szerződéstől)
–    Kinek .............. [Az Ügyfélnek meg kell adnia a nevét, vezetéknevét és székhelyének címét, ha természetes személy, aki vállalkozó, a cégnevét és székhelyét vagy telephelyét, ha jogi személy, vagy faxszámát és e-mail címét]:
–    Ezúton értesítem/értesítjük*, hogy elállok/elállunk* az ezen árukra vonatkozó szerződéstől/az ezen szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéstől*: ..............
–    Megrendelés dátuma/beérkezés dátuma* ..............
–    A fogyasztó(k) neve és vezetékneve * ..............
–    A fogyasztó(k) vagy az Ügyfél* címe ..............
–    A fogyasztó(k) vagy az Ügyfél* aláírása (csak akkor, ha ezt a nyomtatványt papír alapon nyújtják be) .............
–    Dátum ..............
*Húzza át azokat, amelyek nem alkalmazandók

3) Reklamáció, panaszkezelés, szavatosság, jótállás

Javasoljuk, hogy a szállítás és a kézbesítés során keletkezett károkat vagy egyéb szabálytalanságokat a fuvarozótól való átvételt követően azonnal jelezzék, és azonnal jelentsék az Eladónak. A gyors feldolgozás érdekében a reklamáció benyújtásakor az árut ajánlott levélben kell elküldeni a vásárlást igazoló bizonylat másolatával együtt, megjelölve a hibát és a reklamáció kezelésének kért módját. Semmilyen körülmények között ne küldje az árut utánvétellel, és javasoljuk, hogy biztosítsa azt.

Javasoljuk, hogy az Ügyfél az alábbi módok valamelyikén nyújtsa be igényét:

 • a)    a http://reklamacio.siko.hu oldalon található online űrlap kitöltésével, vagy
 • b)    a reklamáció üzemeltetőnek történő bejelentésével a +36 1 848 8984-as számon, H-P 8:00-16:30 között.

3.1     Kellékszavatosság, jótállás

Ha az értékesített Termékkel összefüggésben hibás teljesítés történik, az Eladó az Ügyféllel szemben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, különösen a 6:159-6:167. §§ (kellékszavatosság) és a 6:175-6:176. §§ (jogszavatosság) szerint felel.

A Webáruházban bemutatott Termékekre a gyártó vagy forgalmazó is vállalhat önkéntes szavatosságot, amiről Eladó megfelelően tájékoztatja az Ügyfelet. E szavatosság részletes feltételeit és időtartamát a szavatosságot vállaló személy által kibocsátott és a Termékhez mellékelt garanciajegyen kell feltüntetni. A Polgári Törvénykönyv alapján a termékek gyártója termékszavatosság vállalására is köteles.

Az Eladó a Terméket köteles hibától mentesen átadni az Ügyfélnek.

Az Eladó a szavatosság alapján felelősséggel tartozik, ha a Terméknek az Ügyfél részére történő kézbesítésétől számított két éven belül gyártási eredetű vagy rejtett jellegű kellékhibája keletkezik. Azt, hogy a Termék már átadáskor hibás volt, a szavatosságra hivatkozó Ügyfélnek kell bizonyítani. Fogyasztói szerződés esetén azonban az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül az Ügyfél-fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt, fogyasztóval kötött szerződés esetén 2 év alatt évül el.

A gyártót termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Ha az eladott Termék hibás, az Ügyfél – a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott fenntartásokkal és elvekkel összhangban – jogosult:

 • a)    kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az eladónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet; vagy
 • b)    az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a vonatkozó jogszabályokban rögzített feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni.

Az Ügyfél minőségi kifogását írásban az Eladó székhelyére címezve, vagy a következő e-mail címre küldheti: shop@siko.hu 

Az Ügyfélnek a kifogásban javasolt feltüntetnie az alábbi információkat:

 • a)    a panasz tárgyát érintő információk és körülmények, különösen a hiba előfordulásának jellege és időpontja,
 • b)    határozott kérelem arra, hogy az Eladó miként gondoskodjon arról, hogy a Termék megfeleljen az Adásvételi Szerződésnek (a Termék kicserélése vagy javítása útján), vagy az Ügyfél Árcsökkentést kér, vagy el kíván állni az Adásvételi Szerződéstől, és
 • c)    az Ügyfél kapcsolattartási adatai - ez megkönnyíti és felgyorsítja a kifogás kezelését az Eladó részéről.

Az előző mondatban megadott szempontok mindössze ajánlások, és elmaradásuk nem érinti a kifogás elintézését.

Az Eladó az Ügyfél kifogását azonnal, de legkésőbb a beérkezés napjától számított 5 munkanapon belül köteles kezelni. Amennyiben az Ügyfél kicserélést vagy a hiba kijavítását kérte, vagy Árcsökkentést kért és megjelölte azt az összeget, amelyre az árat csökkenteni szeretné, és az Eladó 5 munkanapon belül nem foglalt állást a kifogással kapcsolatban, a kifogás indokoltnak tekintendő. 

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt, fogyasztóval kötött szerződés esetén 2 év alatt évül el. A gyártót termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 évig terheli. A vásárlást követő 6 hónapon belül a polgári törvénykönyv alapján az Üzemeltető ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a termék hibája gyártási eredetű.

Egyes termékek esetében, melyeknek vételára meghaladja a 10.000 Ft, Eladó köteles a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállást biztosítani a termékre. A jótállás időtartama 1-3 évig terjed attól függően, hogy a termék ára mennyi:

 • 100.000 Ft vételár alatt: 1 éves jótállási idő,
 • 100.000-250.000 Ft vételár között 2 éves jótállási idő,
 • 250.000 Ft vételár felett 3 éves jótállási idő jár a fogyasztónak minősülő Ügyfélnek.

A kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek esetében a jótállás a vásárlás (webshopban vásárolt termék esetében a termék átadása, átvétele) vagy a beüzemelés napjával kezdődnek. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a

fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
Jótállással fedezett hibás Termék esetében az Eladó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett (pl. nem rendeltetésszerű használat következtében). 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó megállapítja, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Eladó részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az Eladó köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.2 A jótállási jogok megszűnése 

 • a)   a blokk elvesztése, a szállítólevél elvesztése vagy a jótállási jegy elvesztése,
 • b)   az áru jótállási idejének lejárta,
 • c)    az áru mechanikai sérülése,
 • d)    szakszerűtlen kezelés, vagy az utasítások megszegése, szakszerűtlen üzemeltetés vagy az áru gondozásának elhanyagolása, 
 • e)    elkerülhetetlen esemény - természeti katasztrófa – által az árukban okozott kár,
 • f)    a Ügyfél vagy harmadik személy által az áruban okozott kár,
 • g)    az áru erőszakos sérülése esetén.

3.3 Elektronikus panaszeljárás

 • a)    Az Eladó a vásárlói elégedettség maximalizálása, valamint a panaszeljárás alkalmazásának és kezelésének megkönnyítése érdekében teljes körű elektronikus rendszert fejlesztett ki a panaszeljárás kezelésére. Az elektronikus panaszeljárás teljes mértékben megfelel a Fogyasztóvédelmi törvény jogszabályainak. Az Ügyfél választhat, hogy a panaszeljárást hogyan folytatja le: vagy a http://reklamacio.siko.hu weboldalon található elektronikus űrlap kitöltésével. E célból az Ügyfél köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani minden szükséges adatot, beleértve egy teljesen működőképes e-mail címet, amelyet az elektronikus panaszeljárás megfelelő lefolytatására kíván használni. Az elektronikus űrlap kitöltésével a Fogyasztó hozzájárul az általa megadott személyes adatok feldolgozásához. Panaszeljárás indítható az ügyfélszolgálat fent megjelölt telefonján, vagy a fent megjelölt e-mail útján is.
 • b)    Ha az Ügyfél elektronikus panaszeljárás lefolytatását kéri, köteles kitölteni egy formanyomtatványt, amelyben kifejezetten beleegyezését adja, és kifejezi akaratát a panaszeljárás elektronikus lefolytatására. 
 • c)    Az Ügyfél köteles megfelelően ellenőrizni az Eladónak a reklamáció feldolgozása céljából megadott adatokat. Abban az esetben, ha az Ügyfél által a panaszeljárás céljából az Eladónak önkéntesen megadott azonosító adatok a panaszeljárás során megváltoznak, a Fogyasztó köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül értesíteni az azonosító adatok megváltozásáról. 
 • d)    Elektronikus panaszeljárás lefolytatása esetén az Eladó kizárólag az Ügyfél által megadott e-mail címre küldi meg a fogyasztóvédelmi törvény által előírt valamennyi lényeges elemnek megfelelő szakmai értékelést, amely a küldött e-mail üzenet mellékletét képezi. 
 • e)    A Ügyfél közvetlenül a http://reklamacio.siko.hu weboldalon tájékozódhat reklamációja állásáról, ahol a Ügyfélhez egyedileg hozzárendelt azonosító kód megadása után megjelenik minden szükséges információ a panaszeljárás módjáról, menetéről és állásáról, vagy pedig a https://www.siko.hu weboldalon található elérhetőségek szerint kapcsolatba léphet az adott fogyasztói panaszért felelős illetékes szolgáltatóközponttal, vagy közvetlenül a +36 1 848 8984 telefonszámon, H-P 8-16 óra között, vagy a jelen panaszbejelentési protokollban megadott egyéb elérhetőségeken keresztül. 
 • f)    Az Eladó fenntartja a jogot a jelen panaszkezelési szabályok módosítására.  Az új szabályok jelen panaszkezelési szabályzat változásáról való írásbeli értesítés az Eladó weboldalán történő kifüggesztését követő 15. naptól hatályosak. 
 • g)    A jelen panaszkezelési szabályzatban nem szabályozott kapcsolatokra a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • h)    A jelen panaszkezelési szabályzat az Ügyféllel szemben az Általános Szerződési feltételek elfogadásával lép hatályba.

4) Leszállított áron értékesített termék

 • a)    Az olyan hibás árukat, amelyek nem akadályozzák az áru rendeltetésszerű használatát, csak a hibátlan áru szokásos áránál alacsonyabb áron szabad értékesíteni; a Ügyfélt figyelmeztetni kell arra, hogy az áru hibás, és hogy mi a hiba, kivéve, ha ez már az értékesítés jellegéből is kitűnik. 
 • b)    Használt vagy módosított áru, hibás áru vagy egyébként korlátozott használhatóságú áru értékesítése esetén az Eladónak előzetesen figyelmeztetnie kell a Fogyasztót erre a tényre. Az Eladó köteles az ilyen árukat más áruktól elkülönítve értékesíteni. 
 • c)    Használt vagy átalakított áruk, hibás áruk vagy egyébként korlátozottan használható áruk értékesítése esetén ezeket a tényeket egyértelműen fel kell tüntetni az áru vásárlását vagy a szolgáltatás nyújtását igazoló dokumentumban. 
 • d)    Az alacsonyabb áron eladott áruk esetében az Eladó nem felel azért a hibáért, amelyre tekintettel az alacsonyabb árat meghatározták. 
 • e)    Az Eladó nem felel az áru olyan hibájáért, amelyre tekintettel az alacsonyabb árat megállapították. Az Eladó nem felel az áru olyan hibájáért sem, amely az áru olyan hibája folytán következik be, amelyre tekintettel az alacsonyabb árat megállapították.
 • f)    Ha az alacsonyabb áron értékesített áru olyan hibával rendelkezik, amelyért az Eladó felelős, a Ügyfélnek joga van ésszerű árengedményre a termék kicserélése helyett.
 • g)    Egyéb esetekben a panaszeljárás rendelkezéseit kell alkalmazni.

5) Használt termék

 • a)    Használt vagy módosított áru, hibás áru vagy egyébként korlátozott használhatóságú áru értékesítése esetén az Eladónak erről a tényről előzetesen tájékoztatnia kell a Fogyasztót. Az Eladónak az ilyen árukat más áruktól elkülönítve kell értékesíteni.
 • b)    Használt vagy átalakított áruk, hibás áruk vagy egyébként korlátozottan használható áruk értékesítése esetén ezeket a tényeket egyértelműen fel kell tüntetni az okmányon.
 • c)    Használt áruk esetében az Eladó nem felel a használatból vagy elhasználódásból eredő hibákért.
 • d)    Használt áruk esetében a hibákért való felelősségre vonatkozó jogok megszűnnek, ha azokat a használt áruk Ügyfél általi átvételétől számított 24 hónapon belül vagy az Eladó és a Ügyfél által meghatározott határidőn belül nem gyakorolják. Használt áruk esetében a Ügyfél és az Eladó rövidebb, de legalább 12 hónapos jótállási időben is megállapodhat. Amennyiben a felek megállapodnak abban, hogy az időtartamot 12 hónapnál rövidebbre csökkentik, a megállapított jótállási időszak 12 hónap. 
 • e)    Ha a használt áru olyan hibával rendelkezik, amelyért az Eladó felelős, a Ügyfél a cserejog helyett ésszerű árengedményre jogosult.
 • f)    Egyéb esetekben a panaszeljárás rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • g)    Ha az áru árát eladás vagy szezon utáni értékesítés miatt csökkentették, és ha az árut hibátlan új áruként adják el, az Eladó teljes mértékben felel az így eladott áru hibáiért. 

6) Alternatív vitarendezés

Minden Fogyasztónak joga van ahhoz, hogy a törvényben meghatározott esetekben alternatív vitarendezési szervhez forduljon fogyasztói jogainak védelme érdekében.

7) Ajánlások és termékinformációk az Ügyfelek részére

Csiszoló (homok vagy más mechanikai részek hozzáadásával) és kémiailag agresszív tisztítószerek használata csaptelepek, fürdőszobai tartozékok, fürdőszobabútorok, zuhanytálcák és -szűrők, akril- és fémkádak, faülések és egyéb krómozott, színes és festett felületek tisztítására, de csempedekorok és listák tisztítására sem megengedett. Ez károsítja az árut, és ebben az esetben semmilyen reklamáció nem vehető figyelembe. További információkért, tanácsokért és ajánlásokért kérjük, tekintse meg katalógusunkat és a www.siko.hu weboldalt is.

Csempe, járólap, burkolat...
A szállított árut legkésőbb a csempézési munkák megkezdése előtt ellenőrizze a felületre való kiterítéssel - beleértve a dekorok összeszerelését is. Ellenőrizze a méretek és árnyalatok jelölésének egységességét a kartondobozokon. Soha ne keverje a különböző jelölt árnyalatokat és méreteket. A csempe színárnyalatai eltérhetnek az üzletben bemutatott mintáktól vagy a nyomtatott képektől (katalógusok stb.) - az egyedi gyártási sorozat a szabványokon belül eltérhet. A dekorációk színárnyalatai is kissé eltérhetnek. Nagyobb területen (4 m × 4 m-nél nagyobb területen) történő fektetéskor ne felejtse el a dilatációs hézagok kialakítását (a felületen, az épületek teherhordó és dilatációs részei körül), különösen a külső padlók és a padlófűtés esetében. Használjon javított ragasztóanyagú és rugalmas cementkötésű vagy epoxi habarcsokat külső felületekhez, úszómedencékhez, padlófűtéshez, teherhordó területekhez, nem nedvszívó szinterezett csempékhez és mozaikokhoz. A könnyebb fektetés és a lehető legjobb egyenletesség elérése érdekében javasoljuk, hogy a burkolat fektetésénél használjon burkolatkiegyenlítő rendszert.

A csempe falburkolatként is használható, de a padlóburkolat nem használható ilyen módon. Ha a csempéket sakktáblamintában történő fektetéshez vásárolja, a csempék mérete eltérő lehet. A két szín között a lapok élhosszában legfeljebb 2 mm-es különbség van, a különbségek könnyen kiegyenlíthetők a fektetéssel és a fugázással. Ha azonban több színt kombinál, és az egyes színekből csíkokat állít össze, a csempék méretének a lehető legjobban meg kell egyeznie. Ezért az esetleges eltérések miatt a fektetés előtt össze kell hasonlítani a különböző méreteket. Ne használjon csiszoló vagy kémiailag agresszív termékeket a csempe tisztításához, különösen a dekorok és a listák tisztításához.

Fürdőszobabútorok, konyhaszekrények, faszékek...
A lakkozott fatermékeket nem szabad vízzel mosni (locsolni), csak nedves, puha textíliával és az általunk ajánlott termékekkel szabad áttörölni. A fürdőszobabútorokat nedves fürdőszobai környezetre tervezték, de nem érintkezhetnek közvetlenül folyó vagy állóvízzel.

Csaptelepek, fürdőszobai kiegészítők, konyhai kiegészítők...
Csapok telepítésekor javasoljuk, hogy a csapra vagy az épület fő vízellátására szűrőket szereljenek fel a mechanikai szennyeződések felfogására. A termosztatikus csapok esetében javasoljuk egy legalább 200 µm-es, finom mechanikai szennyeződéseket szűrő rendszer beépítését. A vízvezetékből származó vízkő vagy szennyeződés által eltömődött felső részek, patronok, hőcsövek, szűrők, perlatorok és zuhanyok eltömődése által okozott károkra a jótállás nem terjed ki.

Egyes csaptelepgyártók a szűrők beszerelését a meghosszabbított jótállási idő feltételévé teszik. Különösen a csaptelepek és fürdőszobai kiegészítők esetében a felületeket az általunk ajánlott termékekkel és puha textíliákkal kell tisztítani. Ne használjon savtartalmú tisztítószereket, mechanikus tisztítószereket vagy ecetalapú tisztítószereket. Az ezen ajánlás be nem tartása miatt keletkezett hibákra a jótállás nem terjed ki.

Fürdőkádak, zuhanykabinok és tálcák...
Tisztítsa meg a kádakat, zuhanykabinokat és fürdőkádakat az általunk ajánlott termékekkel. Vegyi agresszív oldószerek használata nem megengedett. A beépítés módjának olyannak kell lennie, hogy az áru bontási munkálatok nélkül eltávolítható, szétszerelhető legyen - a csempeburkolat tehát nem fedheti át a kádak és fürdők peremét, azoknak a burkolatról levehetőnek kell lenniük. Az Eladó nem vállal felelősséget a csempékben, burkolólapokban vagy falazatban keletkezett károkkal kapcsolatos költségekért, amelyek e szabály be nem tartásából erednek.

Elektromos készülékek
Az elektromos készülékek karbantartásakor mindig kövesse a gyártó utasításait. Minden gyártónak van egy hivatalos szervize, amely közvetlenül megoldja a panaszokat, és amelynek elérhetőségei a gyártó weboldalán találhatók.

Konyhapultok
A konyhabútor ajtófelületeit csak enyhe szappannal, mesterséges felület- vagy üvegtisztítóval tisztítsa. A nagyon szennyezett területeken nagyobb hatékonyságú tisztítószerek használhatók. A konyhai felületek tisztításához puha ruhát (KIVÉVE MIKROSZÁLAS) vagy bőrt használjon a mechanikai karcolások elkerülése érdekében. A csiszoló (karcoló) összetevőket tartalmazó homok- vagy homokalapú tisztítószerek, valamint acetonos és mosószeres oldószerek soha nem használhatók tisztításra. Mosás után az ajtót szárazra kell törölni. Gondoskodjon arról is, hogy a használt tisztítószerek ne tartalmazzanak aromás szénhidrogéneket, észtereket, ketonokat, halogénezett szénhidrogéneket vagy alkoholt 25 %-nál nagyobb koncentrációban. A gőz vagy nagynyomású géptisztítók nem használhatók a fóliás konyhákban. A használni kívánt tisztítószer alkalmasságát először mindig egy rejtett helyen kell kipróbálni, hogy elkerüljük a konyhabútor felületének esetleges sérülését.

Soha ne vágjon vagy klopfoljon élelmiszereket vagy nyersanyagokat a munkafelületeken - a konyhabútor munkalapjain - azok elkészítése közben. Ne helyezzen 55 °C-nál magasabb hőmérsékletű főzőedényeket közvetlenül a munkafelületre.

Ne távolítsa el a konyhabútor illesztéseiben vagy rögzítési pontjain használt szilikont vagy más tömítőanyagokat. A munkalapok illesztései kevésbé állnak ellen a víznek és a nedvességnek - ezért használat után mindig szárazon kell tartani őket.

Védje a konyhabútorokat a víznek és gőznek való tartós kitettségtől. A munkafelületekre került kiömlött folyadékokat azonnal fel kell törölni.

A műkő és gránit tisztításához ne használjon csiszoló hatású tisztítószereket vagy nem műkőhöz vagy gránithoz tervezett tisztítószereket. A tisztításhoz ne használjon agresszív vegyszereket, például savakat, lúgokat stb., különösen hígítatlan állapotban, mivel fennáll a felület fénye károsodásának veszélye. Kerülje az érintkezést zsírokkal és átható erejű színezőanyagokkal, mint például foltok, lakkok, de például kávé, kóla, vörösbor is, mivel ezek beszivárognak a kőbe, és nem kívánt foltokat hagynak. Az átázást ellensúlyozhatja, ha olyan penetráló vegyszert vásárol, amely a felület kezelését követően megakadályozza az átázást.

Kövesse az adott konyhabútor-anyagtípushoz, készülékhez és adott esetben egyéb alkatrészekhez rendelkezésre álló karbantartási utasításokat.

A készülékek tisztításakor és karbantartásakor mindig kövesse a készülék kezelési utasításait vagy a készülék gyártójának használati utasításában szereplő ajánlásokat. Ha szervizelésre van szükség, célszerű az adott készülékmárka hivatalos szervizközpontját igénybe venni, szem előtt tartva, hogy az elérhetőséget és az információkat a szóban forgó készülék jótállási jegye tartalmazza.

8) Kiterjesztett jótállás

Minden gyártótól elfogadjuk a kiterjesztett jótállást. Az Ügyfél felelőssége azonban, hogy ha a gyártó a jótállás teljesítéséhez különleges feltételeket szab (telepítés hivatalos szervizközpontban, regisztráció a gyártónál, rendszeres szervizelés), akkor ezeknek a feltételeknek megfeleljen. Egyes árukra saját kiterjesztett jótállást biztosítunk, amelyet mindig feltüntetünk az eladási bizonylaton, és az Ügyfelet az áru eladásakor tájékoztatjuk a jótállás feltételeiről.

9) Adatvédelem

 1. Az Ügyfél személyes adatainak az Eladó az adatkezelője.
 2. A személyes adatok nyilvánosságra hozatala önkéntes, de a Számla létrehozásához, a meghatározott elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez, Adásvételi Szerződés megkötéséhez nélkülözhetetlen.
 3. Az Eladó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a kezelt személyes adatok védelmére.
 4. Az Eladó az Ügyfélnek a Webáruházban vagy az interneten folytatott tevékenysége alapján, az Alkalmazáson keresztül megszerzett Személyes Adatait a szerződés teljesítése, illetőleg az abból fakadó jogok érvényesítése érdekében kezeli a Webáruházban. Minderről részletes információk találhatók a Webáruházban elérhető „Adatvédelmi Irányelvekben”.
 5. Az egyedi funkciók használatától függően az ügyfélnek joga van panaszt tenni az illetékes hatóságoknál a személyes adatok védelmével, a kifogás, a személyes adatokhoz való hozzáférés, a helyesbítés, törlés, zárolás jogával, a korlátozás kérésével és az adatkezelés elleni tiltakozással, valamint az adatátvitellel kapcsolatban.

SIKO KOUPELNY a.s.