Adatvédelemi szabályzat

Jelen szabályzat a SIKO KOUPELNY a.s. társaság (statisztikai számjele: 26065801, székhelye: Skorkovská 1310, 198 00 Prága 9, Cseh Köztársaság, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság „B” részlegének 9124 sz. függelékében (továbbiakban: „Társaság” / „Adatkezelő”) által üzemeltetett Webáruház adatvédelmi szabályzata (a továbbiakban: „Szabályzat”).
Jelen szabályzatban a fogalmak értelmezése során irányadóak az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott fogalmak. 
A személyes adatok kezelésének célja a szerződés teljesítése, amelynek tárgya az áruk vásárlása és értékesítése, valamint az ehhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek.


1. Ki az Adatkezelő?

Az összegyűjtött személyes adatok adatkezelője:
– a Webáruházon (beleértve a sütik vagy hasonló technológiák használatát) – valamint az Ügyféllel való egyéb kommunikációs csatornákon keresztül,
összegyűjtött adatok tekintetében a SIKO KOUPELNY a.s. gazdaság társaság, az Eladó.

Az Adatvédelmi tisztviselő írásban való elérhetősége: SIKO KOUPELNY a.s., Čimelice 330, 398 04 Čimelice, Cseh Köztársaság.

2. Adatkezelés jogalapja és az adatkezelés folyamata 

Az Ügyfél személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (az Európai Unió Hivatalos Lapja 119. o. 1. pontja) (a továbbiakban: „GDPR”) és egyéb, jelenleg hatályos szabályok alapján kezeljük, azaz az adatkezelés teljes időszaka alatt személyes adaton egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információkat kell érteni (a továbbiakban: „Személyes Adatok”). Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Kezelt adatokCél megjelölése 
Keresztnév, vezetéknév, leánykori név (ügyfélregisztráció és azonosítás, megrendelés létrehozása, kezelése és megszüntetése, panaszok, marketing és üzleti kommunikáció)Oktatás (marketing és üzleti kommunikáció)
Születési dátum (ügyfélregisztráció és azonosítás, megrendelés létrehozása, kezelése és megszüntetése, panaszok, marketing és értékesítési kommunikáció)Oktatás (marketing és üzleti kommunikáció)
Címek - regisztráció, számlázás, szállítás, építési szállítás (ügyfélregisztráció és azonosítás, megrendelés létrehozása, kezelése és megszüntetése, reklamációk, marketing és értékesítési kommunikáció)Lakástípus, beleértve a kor, előregyártott lakás, új építésű lakás, családi ház, albérlet (marketing és értékesítési kommunikáció)
E-mail cím (ügyfél regisztráció és azonosítás, megrendelés létrehozása, kezelése és megszüntetése, panaszok, marketing és üzleti kommunikáció)Fürdőszobák, konyhák, padlók, ajtók kora (marketing és üzleti kommunikáció)
Telefonszámok (ügyfél-regisztráció és -azonosítás, megrendelés létrehozása, kezelése és megszüntetése, panaszok, marketing és értékesítési kommunikáció)A vásárlás célja - új építés, teljes rekonstrukció, részleges rekonstrukció/kisebb felújítás (marketing és üzleti kommunikáció)
Sütik (regisztráció és ügyfél-azonosítás, marketing és üzleti kommunikáció)Közösségi média regisztráció (marketing és üzleti kommunikáció)
Ügyfélszám (a megrendelés létrehozása, kezelése és megszüntetése, reklamáció)Böngészési előzmények és vásárlói tevékenységek az üzemeltető webáruházában (marketing és értékesítési kommunikáció)

Az Adatkezelő különös figyelmet fordít az érintettek érdekeinek védelmére, és biztosítja, hogy az adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzék,
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon,
 • az adatkezelési célok szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és csak a szükségesre korlátozódjanak,
 • tárolásuk olyan formában történjen, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé,
 • kezelését oly módon végezzék, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Adatkezelő nemcsak a Webáruházba látogató vagy azt használó felhasználókat, hanem az olyan személyeket is védi, akik személyes adataikat más kommunikációs csatornákon keresztül osztották meg az Adatkezelővel, pl. közösségi médián keresztül, e-mailben, személyesen. 

3. Milyen célokra használjuk az Ügyféllel kapcsolatos információt?

Az Adatkezelő által kezelt adatok minden esetben az Ügyfél által adott beleegyezéssel, a jogszabály által meghatározott célra és terjedelemben használhatók, és az Ügyfélnek a Webáruházban vagy más kommunikációs csatornákon végzett tevékenysége által közelebbi meghatározást nyernek.

Az Ügyfél Személyes Adatai akkor kezelhetők annak érdekében, hogy a lehető leginkább a személyére szabott ajánlatokat és promóciókat lehessen készíteni, nyújtani vagy bemutatni az Ügyfélnek, ha az Ügyfél ehhez hozzájárulását adta.

Az Adatkezelő különösen a következő célokból kezelheti az Ügyfél Személyes Adatait:

 • Adásvételi Szerződés megkötése és végrehajtása, valamint Felhasználói Fiók létrehozása, illetve a jövőbeli Ügyfél kérésére történő intézkedés a szerződés megkötése előtt. (A Fiókját úgy kezeljük, hogy az Ügyfél részesedhessen a Fiók által nyújtott előnyökből, például megrendeléseket adhasson fel anélkül, hogy minden alkalommal ki kellene töltenie a formanyomtatványokat, hozzáférhessen a vásárlási előzményeihez, kezelhesse a hozzájárulásait a szolgáltatásban stb., és hogy lehetővé tegyük számára a weboldalunkon elérhető egyéb szolgáltatások használatát);
 • Adásvételi szerződés megkötése és teljesítése, vagy a jövőbeli Megrendelő kérésére történő intézkedés (az Ügyfél személyes adatai a megrendelés és a szerződés teljesítéséhez szükségesek vagy a kiválasztott termékek Ügyfélnek történő megküldéséhez, valamint szükség esetén ahhoz, hogy ezzel összefüggésben kapcsolatba léphessünk Önnel);
 • Panaszok befogadása és feldolgozása;
 • Hirdetések, ajánlatok vagy promóciók (kedvezmények) bemutatása az Adatkezelő termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban, különösen a Hírlevél szolgáltatására vonatkozó szerződés végrehajtása céljából;
 • Az Ügyfelek tevékenységeinek és információinak felmérése és elemzése – beleértve azt is, ha ez a személyes adatok automatizált feldolgozásának (profilalkotás) részeként történik – az alábbi célokból: az Adatkezelő termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos általános reklámok, ajánlatok vagy promóciók (kedvezmények) közzététele, oly módon, hogy az az Ügyfél érdekeit szolgálja (anélkül azonban, hogy jelentősen befolyásolná döntéseit), különösen a Hírlevél szolgáltatására vonatkozó szerződés végrehajtása céljából. 
 • Szabályozásból eredő jogi kötelezettségek az adó- és számviteli szabályok– teljesítése;
 • Levelezés az Ügyfelekkel, beleértve üzeneteik megválaszolását is.
 • Nagykorú Ügyfelek számára külön személyes beleegyezés esetén a Személyes Adatok különféle hirdetések, ajánlatok vagy promóciók (árengedmények) bemutatása, létrehozása, odaítélése és megvalósítása céljából is felhasználhatók annak érdekében, hogy az Adatkezelőnek termékei vagy szolgáltatásai lehetőleg az Ügyfél preferenciáihoz igazítva jussanak el a címzetthez (profilalkotás). Az automatizált döntéshozatal joghatásokat válthat ki vagy lényeges hatást gyakorolhat az Ügyfelekre, például egy adott termékhez kapcsolódó rövid távú árleszállítás esetén (ez a lehetőség nem áll rendelkezésre olyan személyek számára, akik nem nagykorúak, vagy nagykorúak, de nem járultak hozzá ehhez).

4. Kezelt adatok köre 

Az Adatkezelő különösen a következő Személyes Ügyfél-adatokat kezelheti:
A Webáruház vagy Alkalmazás használatakor:
a Fiók regisztrálásakor használt formanyomtatványban megadott Személyes Adatok, a Webáruházban feladott megrendelések vagy Foglalások (különösen: név és vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám, cím [utca, házszám, lakásszám, postai irányítószám, város, ország)], lakóhely / üzleti tevékenység / székhely címe [amennyiben eltér a kézbesítési címtől], bankszámlaszám, valamint az olyan Ügyfelek esetében, akik nem minősülnek fogyasztónak, a fentieken túlmenően (cég)név és adóazonosító jel / adószám), valamint az Webáruház vagy Alkalmazás használatakor összegyűjtött egyéb adatok,
Hírlevél és a kapcsolatfelvételi űrlap használatakor vagy panasz benyújtásakor rendelkezésre bocsátott személyes adatok.

5. Kötelessége-e az Ügyfélnek megadni nekünk az összes információt, és mi a lehetséges következménye, ha ezt elmulasztja megtenni?

Az Ügyfél önkéntes alapon adja meg a Személyes Adatait a Webáruházban, azonban az adatok megadása az áruház bizonyos funkcióinak használatához szükséges, így például ahhoz, hogy az Ügyfél megrendelést adhasson fel vagy fizethessen (az Adásvételi szerződés megkötése és teljesítése), létrehozhassa a Fiókot, feliratkozzon a Hírlevélre, vagy használja a formanyomtatványainkat.
Amennyiben adja meg a Személyes Adatait, az azzal járhat, hogy nem tudja hatékonyan igénybe venni a fent említett tevékenységeket.

6. Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja elsősorban a GDPR 6 (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez fűződő érdek.
Ez főként azokra a Személyes Adatokra vonatkozik, amelyeket a Fiók nyilvántartásba vétele, Megrendelések feladása és az Adásvételi Szerződés megkötése, valamint a Hírlevélre történő feliratkozás során adnak meg. 
Olyan adatkezelés esetén, amely során harmadik személyek a Személyes adatokhoz hozzáférhetnek, az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). 

Ezzel szemben a kizárólag automatizált feldolgozáson (beleértve a profilalkotást is) alapuló adatkezelés esetén, melynek célja a lehetőségekhez képest az Ügyfél preferenciáihoz szabott hirdetések, ajánlatok vagy promóciók (árengedmények) elkészítése, bemutatása és megvalósítása és amely jelentősen befolyásolhatja az Ügyfél fogyasztói magatartását, az adatkezelés az Ügyfél önkéntes beleegyezésén alapul. 
Ez azonban kizárólag a nagykorú Ügyfelek esetében alkalmazható.

Más (egyéb) célokra az Ügyfél Személyes Adatait a következők alapján lehet kezelni:

 • önkéntes, kifejezett hozzájárulások,
 • az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges pl., ha az adó- vagy könyvelési szabályozás alapján az ügyvezető teljesíti a megkötött értékesítési szerződéseket,
 • az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, így különösen a követelések meghatározása.

7. Az Ügyfél adatairól készül-e profilalkotás, és ez mit jelent az Ügyfél számára?

Az Adatkezelő az összes Ügyfélnek szánt általános hirdetések, ajánlatok vagy promóciók (kedvezmények) egy adott Ügyfélre szabott bemutatása érdekében tanulmányozhatja az illető preferenciáit, így például azt, hogy milyen gyakran látogatja meg a Webáruházat, milyen termékeket vásárol.

Ez lehetővé teszi az Ügyfél elvárásainak jobb megértését és az igényeinek való megfelelést – azonban a döntéseit nem befolyásolja jelentősen. A fenti tevékenységeket a rendszer gyakran automatizált módon végzi el. 
A felnőttkorú Ügyfelek esetében az érdeklődési kör vagy preferenciák elemzése szintén automatizált módon ajánlott, és személyre szabott hirdetések, ajánlatok vagy promóciók (kedvezmények) létrehozására, odaítélésére és végrehajtására szolgál, amelyek joghatásokat váltanak ki, vagy hasonló hatást gyakorolhatnak, és ezáltal potenciálisan korlátozhatják a hozzáférést más Ügyfelekhez (ez a lehetőség nem elérhető az olyan Ügyfelek számára, akik nem felnőttkorúak és nem járultak hozzá az Adatkezelő ilyen tevékenységéhez).
Ez a tevékenység különbözik az általános értelembe vett „profilozás”-tól, mert kizárólag az Ön fogyasztói döntéseinek befolyásolására irányul, így például egyedi, meghatározott ideig fennálló ajánlatok készítésére az ön korábbi vásárlásai és internethasználói szokásai alapján. Ezek az ajánlatok más vásárlók számára nem hozzáférhetőek. Minél gyakrabban használják az Ügyfelek az Adatkezelő szolgáltatásait, és vásárolják a termékeit, annál jobb promóciók és meglepetések készíthetők el számukra.

8. Átadhatók-e az Ügyfél adatai harmadik országokba (az Európai Gazdasági Térségen kívül)?

Az Adatkezelő által az aktuális tevékenységét támogató eszközök, amelyeket például a Google Ügyfél Személyes Adatai biztosítanak, átadhatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országnak, különösen az Egyesült Államoknak, vagy más országnak, ahol az Adatkezelővel együttműködő szervezet a Személyes Adatok feldolgozásának eszközeit az Adatkezelővel együttműködve tartja fenn.
A Személyes Adatok megfelelő biztonságáról az Adatkezelő az Európai Bizottság döntése alapján elfogadott szabvány-adatvédelmi záradékok és az adatok átadására vonatkozó, a GDPR követelményeinek megfelelő szerződések alkalmazásával gondoskodik.
Az Európából az USA-ba továbbított adatok esetében egyes ott található szervezetek megfelelő szintű adatvédelmet biztosíthatnak az úgynevezett Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) keretében (további információ a következő címen érhető el: https://www.privacyshield.gov/).
Az Ügyfélnek joga van a harmadik országba átadott Személyes Adatok egy példányának megszerzéséhez, melyet a velünk történő kapcsolatfelvétel útján igényelhet.

9. Ügyfél jogai az adatkezelés során 

Minden Ügyfélnek joga van:

 • panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, Magyarország, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, honlap: www.naih.hu);
 • tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt személyes adatai köréről;
 • hozzáférni a Személyes Adatokhoz és ennek keretében kérheti az adatai másolati példányát;
 • a kezelt adatok kijavítását, törlését vagy a kezelt adatok korlátozását kérni (például, ha a Személyes Adatok helytelenek), a kezelt Személyes Adatok törlését kérni (pl. jogellenes feldolgozás esetén);
 • az Adatkezelőnek adott beleegyezést visszavonni, bármely időpontban kifogással élni. A beleegyezés visszavonása nem érinti az Adatkezelőnek a visszavonás előtt, a beleegyezés alapján történt adatkezelését;
 • tiltakozni az olyan adatkezeléssel szemben, amely az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek megvalósítása érdekében történik, ideértve különösen a marketing célú adatkezelést, így többek között a profilalkotást is (amennyiben nincs más, az Ügyfelek érdekeit meghaladó indok az adatkezelésre).

10. Adatok tárolásának időtartama 

A Személyes Adatok a Webáruház használata idejéig tárolhatók (de az Ügyfél Webáruházban folytatott utolsó tevékenységét követő három év elteltével törölhetőek).

NévA cél TÍPUSAAdatkezelés minimális időtartama
Ajánlat, javaslat adásvételi szerződés megkötésére Jogos érdek24 hónap
Ajánlat, adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat nélkül (fizetés nélküli szolgáltatás)Jogos érdek12 hónap
A szerződés létrehozása, kezelése és megszüntetéseJogos érdek36 hónap
Panaszkezelési eljárásJogi kötelezettséga leghosszabb, legalább 36 hónapos jótállási időnek megfelelően
A jogszabályi kötelezettségek teljesítése - pénzügyi számviteli napirendJogi kötelezettséga jogszabályok szerint
pénzügyi számvitel 10 év
- számlák, kifizetések (a szerződés létrehozásának, kezelésének és megszüntetésének része)Jogi kötelezettséga jogszabályok szerint
pénzügyi számvitel 10 évJogos érdek1 hónap
Marketing és üzleti kommunikáció (saját termékek és szolgáltatások kínálata és a minőség javítása)Jogos érdek/hozzájárulás36 hónap: ügyfél/
Vagyon- és személyvédelem (biztonsági videofelvételek)Jogos érdek1 hónap